Пуснете поръчка и получете бързо и лесно оферти за нея.

Моля, попълнете Основната информация, както и секция ("Металообработка/Термична обработка", "Проектиране и комютърни симулации", "Доставка на материали", "Ремонт и реновиране на старо оборудване"), която се отнася за Вашата поръчка и накрая Вашите данни. Останалите секции от формата, оставете празни.

Основна информация
Металообработка/Термична обработка
Проектиране и компютърни симулации
Доставка на материали
Ремонт и реновиране на старо оборудване